Hỏi:

Em đang làm một bài tập trắc nghiệm chọn từ đúng để điền vào câu, trong đó có câu hỏi sau:

We want to convey to the public that we are a caring company, not just ———- on profits.

A. decided

 

C. focused

B. determined

 

D. concentrated

Đáp án đúng là C, nhưng em thấy D cũng hoàn toàn đúng. Vậy phải chăng câu này sai vì có hai đáp án?

(Châu Ngọc, Đồng Nai)

Đáp:

Đúng là concentratefocus là hai từ đồng nghĩa và trong nhiều trường hợp có thể dùng thay cho nhau. Nhưng chúng vẫn có những điểm khác biệt về ý nghĩa và cách dùng.

Theo giải thích tại trang pediaa.com, focus (danh từ hoặc động từ) có nghĩa là tập trung mối quan tâm (attention, interest) hay nguồn lực (resources) vào một việc hay một hành động nào đó.

Ngoài ra, focus còn có nghĩa là giới hạn phạm vi, tập trung vào một điểm nhấn nào đó. Cần lưu ý, danh từ focus còn có nghĩa là tiêu điểm.

Ngược lại, concentrate (động từ) hoặc concentration (danh từ) có nghĩa là tập trung tư tưởng, dòng suy nghĩ để tư duy về một vấn đề gì đó. Danh từ concentration còn có nghĩa là “tồn tại với mật độ cao, tập trung dày đặc”.

Trong câu mà em đưa ra chỉ có từ focus là phù hợp, vì ở đây chúng ta đang nói về một công ty, tức là nói đến việc tập trung nguồn lực hoặc mối quan tâm, chứ không thể là “tập trung tư tưởng, dòng suy nghĩ”, vốn chỉ dùng cho các cá nhân.

Để dễ hiểu, tôi tạm dịch câu hỏi trên ra tiếng Việt dưới đây:

Chúng tôi muốn đưa đến công chúng thông điệp rằng chúng tôi là một công ty biết quan tâm [đến cộng đồng] chứ không chỉ chú trọng lợi nhuận.

Những ví dụ dưới đây sẽ giúp em hiểu rõ hơn về sự khác biệt:

Concentrate/ concentration

Yoga can help you improve your concentration. Tập yoga có thể giúp bạn cải thiện khả năng tập trung tư tưởng.

You should concentrate on your lesson. Bạn cần chú tâm vào bài học. (Có thể dùng từ focus ở đây với nghĩa hơi khác; xem trong mục focus bên dưới).

This region has a large concentration of seabirds. Vùng này có tập trung nhiều loài chim biển.

Focus

This research will focus on a number of issues. Nghiên cứu này sẽ tập trung/ giới hạn vào một số vấn đề.

The camera focused on the actor’s face. Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt của diễn viên.

Their intense focus on customer requirements was much appreciated. Họ chú trọng hết sức đến yêu cầu của khách hàng, và điều này được đánh giá cao.

Nguồn: pediaa.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *