Cách dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of và bài tập áp dụng

  • 1. Cách dùng Some trong tiếng Anh
  • 2. Cách dùng Any trong tiếng Anh
  • 3. Cách dùng Many trong tiếng Anh
  • 4. Cách dùng A lot of/ lots of trong tiếng Anh
  • 5. Cách dùng A few trong tiếng Anh
  • 6. Cách dùng A little trong tiếng Anh

Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of đều là lượng từ thông dụng trong tiếng Anh. Bài viết bao gồm cách dùng, ví dụ của từng loại lượng từ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

cach-dung-some-many-any-a-few-a-little-a-lot-of-lots-of-va-bai-tap-ap-dung

A. CÁCH DÙNG Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of TRONG TIẾNG ANH

1. Cách dùng Some trong tiếng Anh

– Dùng trong câu khẳng định

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
– Some cũng được dùng trong câu hỏi
VD: I have some friends

2. Cách dùng Any trong tiếng Anh

– Dùng trong câu phủ định và câu hỏi

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
VD: There aren’t any books in the shelf

3. Cách dùng Many trong tiếng Anh

– Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn
– Đi với danh từ đếm được số nhiều
VD: Do you have many cars?

4. Cách dùng A lot of/ lots of trong tiếng Anh

– Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn

– Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
– Thường mang nghĩa “informal”
VD: We spent a lot of money

5. Cách dùng A few trong tiếng Anh

– Dùng trong câu khẳng định
– Dùng với danh từ đếm được số nhiều
VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.
(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).
Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

6. Cách dùng A little trong tiếng Anh

– Dùng trong câu khẳng định
– Đi với danh từ không đếm được
VD: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?)
A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.
B. BÀI TẬP Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of – CÓ ĐÁP ÁN
Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau với “some” hoặc “any”
1. We didn’t buy …………flowers.
2. This evening I’m going out with ………….friends of mine.
3. “Have you seen ………..good films recently?” – “No, I haven’t been to the cinema for ages”.
4. I didn’t have ……………money, so I had to borrow………..
5. Can I have ………milk in my coffee, please?
6. I was too tired to do………work.
Bài tập 2: Hoàn thành câu với “much, many, few, a few, little, a little”
1. He isn’t very popular. He has ………..friends.
2. Ann is very busy these days. She has ………..free time.
3. Did you take …………….photographs when you were on holiday?
4. The museum was very crowded. There were too………..people.
5. Most of the town is modern. There are …………..old buildings.
6. We must be quick. We have………..time.
7. Listen carefully, I’m going to give you ……….advice.
8. Do you mind if I ask you……….questions?
9. This town is not a very interesting place to visit, so …….tourists come here.
10. I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got …………..patience.
11. “Would you like milk in your coffee?” – “yes, please. ………….”
12. This is a very boring place to live. There’s ………….to do.
________Đáp án________
Bài tập 1:
1. any
2. some
3. any
4. any/some
5. some
6. any
Bài tập 2:
1. few
2. little
3. many
4. many
5. few
6. little
7. a little
8. a few
9. a few
10. little
11. a little
12. little
ActionEnglishchúc các bạn học tốt tiếng Anh!
Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh hữu ích:
99 câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng, đi đâu cũng cần (P1)
32 nguồn tự luyện nghe Tiếng Anh mỗi ngày: Từ cơ bản đến nâng cao

Action English

Action English blog tự học tiếng Anh với nhiều bài viết về phương pháp tự học tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *