Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of đều là lượng từ thông dụng trong tiếng Anh. Bài viết bao gồm cách dùng, ví dụ của từng loại lượng từ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

Cách dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of trong tiếng Anh

Cách dùng Some trong tiếng Anh

Some là một từ định lượng rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong Tiếng Anh, có 3 điểm cần nhớ về cách sử dụng từ định lượng này như sau:

 • Dùng trong câu khẳng định
 • Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
 • Some cũng được dùng trong câu hỏi

VD:

 • I have some friends
 • Can you give me some flowers?
 • Where can I find some water?

Lưu ý:

Some không được dùng để mô tả cả một hệ thống hoặc một nhóm lớn sự vật hiện tượng, ví dụ với câu sau:

 • We need to rebuild the house and get rid the old furniture.
 • Babbies is the most vulnerable thing in the world.

Có thể sử dụng some trước số từ cụ thể để thể hiện nghĩa “gần bằng”. Lúc này, some sẽ được phát âm là /sʌm/. Ví dụ: Some fifty percent of all students disagree with the new rules. (=Approciatemately 50% students…)

Cách dùng Any trong tiếng Anh

Ngược lại với Some, Any thường được dùng với nghĩa phủ định, không chắc chăn. Cách sử dụng của từ định lượng này như sau:

 • Dùng trong câu phủ định và câu hỏi
 • Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
 • Thường được sử dụng trong các trường hợp mà tình hình không rõ ràng.

VD: There aren’t any books in the shel

Lưu ý: Any rất hay đi sau giới từ “before” hoặc trong câu so sánh.

Ví dụ:

 • She is the most beautiful person than anything I have met in the world.
 • Get ready for trouble before anything happens.

Cách dùng Many trong tiếng Anh

Khác với Some và Any có thể dùng cho cả danh từ đếm được không đếm được, Many có cách sử dụng đặc biệt hơn, như sau:

 • Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn
 • Đi với danh từ đếm được số nhiều
 • Ngoài ra, trong các trường hợp nghiêm túc, đặc biệt trong văn viết học thuật, người ta sẽ ưu tiên sử dụng many (of).

VD:

 • Do you have many cars?
 • There is a rumor that she have many ex-es.
 • Many people argued that this new policy is not suitable at this time.

Cách dùng A lot of/ lots of trong tiếng Anh

Một cặp từ chỉ định lượng quan trọng trong Tiếng Anh khác mà bạn cần nắm được là A lot of và lots of.

 • Được dùng trong câu khẳng định và câu nghi vấn
 • Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
 • Thường mang nghĩa “informal”

Hãy chú ý đến chính tả, không ít người mắc phải lỗi viết sai với 2 từ đơn giản này, ví dụ như A lots of hay Lot of đều là những từ được viết sai.

VD:

 • We spent a lot of money on online shoping in commercial platforms.
 • Should students do lots of homework?

Cách dùng A few trong tiếng Anh

Có 1 điều bạn cần nhớ rằng : A few là 1 từ định lượng thể hiện nghĩa tích cực, ít những vẫn đủ. Nắm được điều này sẽ giúp bạn sử dụng chính xác trong giao tiếp cũng như thi cử. 2 cách sử dụng chính của A few là:

 • Dùng trong câu khẳng định
 • Dùng với danh từ đếm được số nhiều

VD:

 • She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.

-> (Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên). Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

Cách dùng A little trong tiếng Anh

2 cách sử dụng của A little là:

 • Dùng trong câu khẳng định
 • Đi với danh từ không đếm được

A little giống với a few là

VD:

 • Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?)
 • A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh mượn một ít.

Bài tập Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of – có đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau với “some” hoặc “any”

 1. We didn’t buy …………flowers.
 2. This evening I’m going out with ………….friends of mine.
 3. “Have you seen ………..good films recently?” – “No, I haven’t been to the cinema for ages”.
 4. I didn’t have ……………money, so I had to borrow………..
 5. Can I have ………milk in my coffee, please?
 6. I was too tired to do………work.

Bài tập 2: Hoàn thành câu với “much, many, few, a few, little, a little”

 1. He isn’t very popular. He has ………..friends.
 2. Ann is very busy these days. She has ………..free time.
 3. Did you take …………….photographs when you were on holiday?
 4. The museum was very crowded. There were too………..people.
 5. Most of the town is modern. There are …………..old buildings.
 6. We must be quick. We have………..time.
 7. Listen carefully, I’m going to give you ……….advice.
 8. Do you mind if I ask you……….questions?
 9. This town is not a very interesting place to visit, so …….tourists come here.
 10. I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got …………..patience.
 11. “Would you like milk in your coffee?” – “yes, please. ………….”
 12. This is a very boring place to live. There’s ………….to do.

________Đáp án________

Bài tập 1:

 1. any
 2. some
 3. any
 4. any/some
 5. some
 6. any

Bài tập 2:

 1. few
 2. little
 3. many
 4. many
 5. few
 6. little
 7. a little
 8. a few
 9. a few
 10. little
 11. a little
 12. little

Với những kiến thức trên về các từ định lượng thường gặp trong Tiếng Anh, Action English đã cung cấp đầy đủ kiến thức kèm bài tập có đáp án để giúp bạn luyện tập và thành thạo. Để học ngữ pháp IELTS và các kiến liên quan tốt nhất, hãy thường xuyên cập nhật các bài kiến thức tại Phương pháp học Tiếng Anh để học tốt tiếng Anh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *