Cấu trúc Neither nor và Either or – Phân biệt NEITHER… NOR và EITHER… OR trong cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Bài viết bao gồm lý thuyết, cách dùng, ví dụ, [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng

1. CẤU TRÚC NEITHER… NOR và EITHER… OR trong ngữ pháp tiếng Anh

1.1. Cấu trúc Neither…Nor trong tiếng Anh – Cả hai đều không

Cấu trúc Neither…nor:

Neither N1 nor N2 + V(chia theo N2)…

 • Neither + Danh từ + nor + Danh từ
 • Neither + Đại từ + nor + Đại từ

Cách dùng:

Cấu trúc Neither…nor sử dụng để chỉ khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với 2 đối tượng/sự vật/sự việc được người nói nhắc tới (không cái này cũng không cái kia). Nói cách khác, Neither…nor hướng đến cả 2 cái nhắc đến đều không được người nói lựa chọn hoặc không thích cả 2.

Trong câu, Neither…nor thường mang nghĩa phủ định.

Ví dụ:

 • Neither I nor you are right. (Tôi không đúng, bạn cũng không đúng)
 • Mr. Hùng likes neither wine nor beer. (Ông Hùng không thích rượu cũng không thích bia)

*Câu trên có thể viết lại là: Mr. Hùng doesn’t like either wine or beer.

1.2. Cấu trúc either…or trong tiếng Anh – Hoặc một trong hai

Cấu trúc:

Either N1 or N2 + V(chia theo N2)…

Cách dùng:

Khác với cấu trúc Neither…nor, Cấu trúc Either…or sử dụng để chỉ khả năng có thể xảy ra của một trong 2 đối tượng được ngưới nói nhắc đến hoặc là sự lựa chọn giữa 2 sự vật/sự việc (hoặc là cái này hoặc là cái kia). Nói cách khác, Either…or hướng đến chọn 1 cái duy nhất mà không được chọn cả 2.

Trong câu, Either…or thường mang nghĩa khẳng định.

Ví dụ:

 • Hung wants to ask either you or me to help him repair his computer. (Hùng muốn nhờ bạn hoặc tôi giúp anh ấy sửa cái máy vi tính)
 • Either her parents or she is invited to the party tonight. Cô ấy hoặc cha mẹ cô ấy được mời dự tiệc tối nay.

*Lưu ý: Khi trong câu có cấu trúc này thì động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.

Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình trong câu (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc như trên: căn cứ theo danh từ theo sau nó để chia động từ.

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

Ví dụ:

→ Neither John nor his friends are going to the beach today.

(Hôm nay, John và các bạn anh ấy đều không đi đến bãi biển.)

→ Either John or his friends are going to the beach today.

(Hôm nay, John hay và các bạn của anh ta sẽ đến bãi biển.)

→ Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.

(Cả những cậu bé và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây.)

→ Either John or Bill is going to the beach today.

(Hôm nay, hoặc John hoặc là Bill sẽ đến bãi biển.)

→ Neither the director nor the secretary wants to leave yet

(Cả giám đốc và thư ký đều chưa muốn đi.)

1.3. CẤU TRÚC Neither nor và either or làm liên từ

Các cấu trúc “neither…nor…” và cấu trúc “either…or…” liên kết các cặp từ, cụm từ hoặc mệnh đề giữ chức năng ngữ pháp tương đương nhau. Dưới đây sẽ liệt kê 1 số loại chức năng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của từ/ cụm từ/ mệnh đề mà các tương liên từ nói trên thường liên kết.

*Các danh từ giữ chức năng tân ngữ trong câu

→ He drinks neither beer nor wine.

(Anh ấy không uống bia cũng không uống rượu.)

→ He eats either bread or noodles for breakfast.

(Anh ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc mì.)

→ Các động từ giữ chức năng vị ngữ trong câu

→ He neither drinks alcohol nor smokes.

(Anh ấy không uống rượu mà cũng không hút thuốc.)

→ Lan either stays at home or goes out with his friends.

(Lan hoặc là ở nhà hoặc là ra ngoài với các bạn.)

*Các tính từ

→ He must be either mad or drunk.

(Anh ấy có lẽ hoặc là bị điên hoặc là bị say rượu.)

→ They were neither sad nor disappointed with their exam results.

(Họ không buồn cũng không thất vọng với kết quả kì thi.)

*Các mệnh đề

Either you go out of my house or I will call the police.

(Hoặc là bạn ra khỏi nhà tôi hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát.)

Neither they invited me to the party nor I want to go there.

(Họ không mời tôi đến dự tiệc mà tôi cũng không muốn đến đó.)

1.4. Cấu trúc Neither / Either trong câu đảo ngữ

Cấu trúc:

S­1 + V­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khằng định) + S2

S1 + V(phủ định) …. S2 + Trợ động từ(phủ định) , either.

Ví dụ:

→ Kim didn’t go to work. Neither did his sister.

(Kim đã không phải đi làm. Em gái anh ấy cũng không)

→ Uyen didn’t go to his birthday party. Her friend didn’t, either.

(Uyên đã không đến được bữa tiệc của anh ấy. Bạn cô ấy cũng vậy).

2. BÀI TẬP CẤU TRÚC NEITHER… NOR và EITHER… OR – CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Dựa vào cấu trúc Neither nor và Either Or đã học, điền neither… nor hoặc either… or vào chỗ trống

 1. In this game, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 2. _______ Tuan _______ Tu will help you with your homework. They are both busy at the moment.
 3. This is my offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. When I go to the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals.
 5. His mother believed _______ his son _______ his friend. She thought that both were lying.
 6. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my problems all alone.
 7. _______ Hoa _______ Hue will write the report. Just ask one of them.
 8. _______ you return the money you had stolen _______ I’ll call the police.
 9. My mum can _______ read _______ write. She is illiterate.
 10. You can use _______ this computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc Neither … nor hoặc Either … or

 1. Richard and John didn’t keep her secret. (neither…nor)
 2. Rachel should apologise or leave. (either…or)
 3. Brian isn’t very considerate. Neither is Tom. (neither…nor)
 4. Harry used to date Ann. Or was it Helen? (either…or)
 5. He never listens to or advises his friends when they have a problem. (neither…nor)

________Đáp Án________

Bài 1:

 1. Either …or
 2. Neither … nor
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … nor

Bài 2:

 1. Neither Richard nor John kept her secret.
 2. Rachel should either apologise or leave.
 3. Neither Brian nor Tom are very considerate.
 4. Harry used to date either Ann or Helen.
 5. He neither listens to nor advises his friends when they have a problem.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cấu trúc Neither nor và cấu trúc either or. Hai cấu trúc này rất hay bị nhầm lẫn với nhau nhưng hy vọng rằng với cách dùng cụ thể mà Action English chia sẻ, bạn sẽ phân biệt được 2 cấu trúc này một cách rõ ràng.

Để tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích cho việc học tiếng Anh, các bạn có thể theo dõi các bài viết khác trong danh mục Phương pháp học Tiếng Anh của Action English nhé. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *