Cấu Trúc Whether trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau

CÁCH DÙNG WHETHER TRONG TIẾNG ANH.

Whether có nghĩa là liệu, nó được xem như một liên từ trong tiếng Anh. Thường được sử dụng trong câu gián tiếp, dùng để kể lại một sự việc, thuật lại một lời nói của ai đó.

Whether và if thường được sử dụng thay thế lẫn nhau.

– Phân biệt if và whether trong tiếng Anh

Whether và if đều được dùng để giới thiệu cho câu hỏi “yes/no question” trong câu gián tiếp.

 • Ví dụ:
 • – Nam asked Lan whether she felt well.
 • Dịch nghĩa: Nam hỏi Lan rằng liệu cô ấy có cảm thấy khỏe không?
 • – They’re not sure if she have decided.
 • Dịch nghĩa: Họ không chắc chắn rằng liệu cô ấy đã quyết định hay chưa?

Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau khi sử dụng 2 từ này, chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua các ví dụ sau:

1.1. Đi kèm với động từ discuss, chúng ta thường sẽ dùng whether hơn là dùng if.

 • Ví dụ:
 • – They discussed whether she should be hired.
 • Dịch nghĩa: Họ đã thảo luận về việc có nên thuê cô ấy hay không?
 • – We discussed whether to invest in the new idea.
 • Dịch nghĩa: Chúng tôi thảo luận xem liệu có nên đầu tư cho ý tưởng mới này hay không?

1.2. Chúng ta chỉ dùng whether nếu phía trước là giới từ.

 • Ví dụ:
 • – They talked about whether they should go or not.
 • Dịch nghĩa: Họ đang bàn xem liệu họ có nên chuyển đi hay không?
 • – She looked into whether i should stay.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy đang xem xét liệu tôi có nên ở lại không?

1.3. Chúng ta dùng whether đi kèm với động từ nguyên thể, không dùng if.

 • Ví dụ:
 • – They can’t decide whether to buy the house or wait.
 • Dịch nghĩa: Họ không thể quyết định được liệu rằng nên mua ngôi nhà hay tiếp tục đợi thêm.
 • – She considered whether to give up the position or quit next year.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy đang cân nhắc xem liệu nên từ bỏ vị trí này hay nên bỏ việc vào năm tới.

1.4. Whether được dùng với hình thức xã giao, lịch sự. if được dùng trong những tình huống thân mật, suồng sã hơn.

 • Ví dụ:
 • – Let us know whether she will be able to attend the conference.
 • Dịch nghĩa: Hãy cho chúng tôi biết nếu cô ấy có thể tham dự hội thảo.
 • – Nam asked if Linh had seen that film.
 • Dịch nghĩa: Nam hỏi xem liệu Linh đã xem bộ phim đó chưa?
 • – We wondered if  Trang would be there the day after.
 • Dịch nghĩa: Chúng tôi đang băn khoăn liệu Trang có ở đây ngày mai không?

PHÂN BIỆT 10 ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA CÁCH SỬ DỤNG 2 TỪ IF VÀ WHETHER.

 • 1. If không được dùng để dẫn câu phụ chủ ngữ.
 • Ví dụ: Whether they go there is not decided. (Việc họ có đi đến đó hay không vẫn còn chưa được quyết định.)

 

 • 2. Không dùng if để dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ).
 • Ví dụ: The question is whether Nam and Nga can get there on time. ( Câu hỏi đặt ra là liệu Nam và Nga có đến kịp giờ hay không).

 

 • 3. if không được dùng để dẫn câu phụ đồng vị .
 • Ví dụ: She asked Nam the question whether the work was worth doing. ( Cô ấy đã hỏi Nam việc đó có đáng để làm không.)

 

 • 4. If không được dùng để dẫn câu phụ tân ngữ .
 • Ví dụ: We are thinking about whether we’ll have a meeting. ( Chúng tôi đang nghĩ đến việc liệu chúng tôi có nên gặp gỡ không.)

 

 • 5. Với câu trực tiếp dùng “or not”, chúng ta không dùng “if”.
 • Ví dụ: We don’t know whether or not she will go. (Chúng tôi không biết rằng liệu cô ấy có đi không.)

 

 • 6. Nếu trong câu phụ tân ngữ được đặt ở đầu câu, chúng ta không dùng if.
 • Ví dụ: Whether Hoa have met Linh before, I can’t remember. ( Tôi không nhớ được liệu Hoa đã gặp Linh trước đây chưa nữa.)
 • 7. Chúng ta không dùng if sau discuss.
 • Ví dụ: They’re discussing whether they’ll go on a picnic.(Họ đang bàn xem liệu họ có nên đi dã ngoại không.)

 

 • 8. Nếu sau khi dịch nghĩa, if có thể dễ bị nhầm lẫn thành nghĩa “nếu”  thì chúng ta không nên sử dụng nó.
 • Ví dụ: Please let me know whether Nam is busy. ( Làm ơn báo với tôi nếu Nam bận.)

 

 • 9. Trước động từ nguyên mẫu, chúng ta dùng “whether”, tuyệt đối không dùng “if”.
 • Ví dụ: She doesn’t know whether to go or not. ( cô ấy không biết liệu có nên đi hay không.)

 

 • 10. Chúng ta không dùng whether nếu câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định.
 • Ví dụ: He asked me if Linh didn’t come. ( Anh ta hỏi tôi có phải là Linh đã không đến không.)

Lưu ý: Chúng ta vẫn có thể dùng whether, sau một số động từ như “wonder, not sure ….”để dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định.

Trên đây là Cấu Trúc Whether & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *