Kỹ năng IELTS Speaking được chia ra làm 3 phần thi, IELTS Speaking Part 1 là phần thi được chú ý nhất. Bởi đây là phần thi ở mức độ cơ bản dành cho mọi đối tượng thi IELTS, từ mục tiêu band điểm thấp đến cao. Trong bài này sẽ cập nhật bộ câu hỏi IELTS Speaking Par1 mới nhất. Chúc bạn ôn thi IELTS thành công!

IELTS Speaking Part 1 là gì?

IELTS Speaking Part 1 là một phần thi trong kỹ năng Speaking của kỳ thi IELTS, dành cho cả IELTS Academic lẫn IELTS General. Thời lượng dành cho phần thi IELTS Speaking Part 1 là từ 4-5 phút, bao gồm hai phần: Giới thiệu bản thân và hai chủ đề (topic).

BỘ CÂU HỎI IELTS SPEAKING PART 1

Câu hỏi về công việc:

Q1: What kind of work do you do?

Q2: Why did you choose to do this type of job?

Q3: Is there anything you do not like about your job?

Q4: Will you do this job for a long time?

Câu hỏi về học tập:

Q1: What kind of course do you study?

Q2: Why did you choose to do that course?

Q3: Is your course very interesting?

Q4: What will you do when you finish your studies?

Câu hỏi về nơi sinh sống:

Q1: Do you live in a city or a town?

Q2: What is the best thing about where you live?

Q3: Do you know many people who live near you?

Q4: How do you think your city/town could be improved?

Câu hỏi về công viên:

Q1: How often do you go to a park?

Q2: What activities do you do in a park?

Q3: Do you prefer small parks or big parks?

Q4: Do people in your country like going to parks?

Câu hỏi về giờ giải lao ở nơi làm việc, học tập:

Q1: What do you usually do during a break?

Q2: Do you prefer a long break or several short breaks?

Q3: How often do you take a break?

Q4: Why do you need to take a break?

Câu hỏi về số và toán học:

Q1: Are you good at maths?

Q2: How often do you need to use maths?

Q3: What is your favorite number?

Q4: Are you good at remembering phone numbers?

Câu hỏi về lớp học khoa học:

Q1: Do you like learning about science?

Q2: Did you study science at school?

Q3: What kind of science classes did you take at school?

Q4: Do you think science is important?

Câu hỏi về lịch sử:

Q1: Do you like learning about history?

Q2: When was the last time you read about history?

Q3: Did you like history when you were young?

Q4: Have you ever been to any history museums?

Câu hỏi về phong cảnh:

Q1: Is there good scenery in the area you live in?

Q2: Do you like to take photos of scenery?

Q3: What scenic places are there in your country?

Q4: When you travel, do you like to stay in hotels with scenic views?

Câu hỏi về bánh và món tráng miệng:

Q1: Do you like to eat dessert?

Q2: Have you ever made any cakes?

Q3: Do you like eating cake?

Q4: What desserts do people in your country like?

Câu hỏi về nghệ thuật:

Q1: Do you like art?

Q2: Have you ever visited an art gallery?

Q3: Is there any artwork on the wall in your home?

Q4: Have you ever had any art classes?

Câu hỏi về bút bi và bút chì:

Q1: Do you usually use a pen or a pencil?

Q2: When was the last time you bought a pen or pencil?

Q3: Have you ever received a pen or pencil as a gift?

Q4: Do people in your country prefer to use pens or pencils?

Câu hỏi về thời gian bạn dành cho bản thân:

Q1: How often do you spend time by yourself?

Q2: What did you do last time you were by yourself?

Q3: Do you like spending a lot of time by yourself?

Q4: When do you usually spend time by yourself?

Câu hỏi về sự vui cười

Q1: How often do you laugh?

Q2: Do you like to watch funny movies or TV shows?

Q3: Are you the kind of person who makes other people laugh?

Q4: Do you think it is important to laugh with friends?

Câu hỏi về ác môn thể thao dưới nước

Q1: What water sports do you like doing?

Q2: What kind of water sports do you want to try?

Q3: Have you ever done any dangerous water sports?

Q4: Are water sports popular in China?

Câu hỏi về chạy bộ

Q1: How often do you run?

Q2: Where do you usually go running?

Q3: Did you like running when you were a child?

Q4: Do you think running is a good way to stay healthy?

CÂU HỎI MIÊU TẢ

Chiến thuật trả lời: Chia thành 2 hoặc 3 phần trả lời

Câu hỏi mẫu:

– Tell me something about your hometown? (Nói cho tôi một vài điểm về quê hương bạn?)

– Well as you can probably guess I come from Taipei and I have lived here all my life, although at the moment I’m studying in another city – Taizhong. I suppose if I had to describe Taipei, the first thing I would say is that it’s very crowded, maybe even one of the biggest cities in Asia I guess. It’s so congested that even the locals have problems finding their way around! Another significant characteristic is that it offers splendid examples of contemporary architecture. Actually some of the renowned landmarks are in the middle of Taipei, such as the Taipei 101, the second tallest building in the world.

(Vâng, như anh biết thì tôi đến từ Đài Bắc và đang sống tại đây, mặc dù thời điểm hiện tại tôi đang học ở thành phố khác – Đài Trung. Tôi cho rằng nếu tôi phải mô tả Đài Bắc, điều đầu tiên tôi muốn nói là nó rất đông đúc, tôi đoán thậm chí có thể là một trong những thành phố lớn nhất ở châu Á. Thành phố cực kì tắc nghẽn, mà dân địa phương thường có vấn đề trong việc tìm đường! Một đặc điểm quan trọng khác là nó chứa những ví dụ lộng lẫy nhất về kiến trúc đương đại. Trên thực tế một số điểm mốc nổi tiếng là ở giữa Đài Bắc, chẳng hạn như Đài Bắc 101, tòa nhà cao thứ hai trên thế giới.)

Mẫu trả lời:

Well, the main thing you need to know is that…(1) + (details)…

On top of that I can also add that (2)…+ (details)…

Something else that I need to say is that (3)…so actually…(detail)

Starting-off

Ok, then; actually; alright; well, you know;

Phần 1:

The first thing I’d like to mention is …

The main thing you need to know is …

I’d like to begin by highlighting the fact …

Phần 2:

In addition I suppose I should say …

Another interesting point …

Not only that, but _______is also exceedingly …..

Phần 3:

And I shouldn’t forget to mention that…

I guess I could also say that (it’s) sort-of ……..

Finally I’d also like to mention ……..

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

Tell me something about your hometown?

What does your neighborhood look like?

What does your house look like?

CÂU HỎI LIKING

Chiến thuật trả lời: Đi từ tổng quan đến chi tiết

Thử nói lại “liking” theo một cách khác:

– I’m pretty fond of…

– I’m really keen on…

– I’m a big fan of…

– I’m passionate about…

Cấu trúc câu trả lời:

– Well in general I would say …

-To be more precise/specific…

– And I guess this is probably because…

Câu hỏi mẫu:

What kind of animals do you like? (Bạn yêu thích loại động vật nào?)

Well in general I would say small animals, to be more precise cats and dogs; and, I guess this is because we often kept them when I was growing up, and they were good companions for me.

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

What do you like about your hometown?

Do you like your job/studies?

What sort of music do you like?

Do you like reading?

Do you like shopping?

CÂU HỎI DISLIKING

(Chiến thuật trả lời: Đi từ tổng quan đến chi tiết)

Nói lại “Disliking” theo cách khác:

– I’m not really satisfied with…

– I’m not much of a fan of…

– I’m not really fond of…

– …is simply not my cup of tea.

– I really can’t stand…

– … simply gets on my nerves.

Câu hỏi mẫu:

– Is there anything you don’t like about your hometown?

– In general, I’d have to say that I am not so satisfied with the weather. To be more precise, I really can’t stand the summer months. You know, it’s because the temperatures are often as high as 35 degrees, plus it is always humid, so it makes you feel quite uncomfortable!

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

Is there anything you don’t like about your hometown?

Is there anything you don’t like about job/studies?

Is there any food you don’t like?

What’s the worst thing about shopping?

Are there any clothes that you don’t like?

What type of weather do you dislike?

CÂU HỎI “TYPE OF”

– …there’s quite a mixed variety of …

– …there’s quite an extensive diversity of …

– … there’s quite a wide range of …

– … there’s a fairly broad range of …

– … there’s quite a diverse mixture of …

Câu hỏi mẫu:

– Tell me about the different types of transportation in your city.

– Of course, you know there’s quite a mixed variety of public transportation in my city. Though I think the most commonly-used one could probably be buses. And the explanation for this could be that they are so cheap and reliable. In fact the average bus fare in my city is about 20 dollars for a single journey from start to end.

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

What kinds of restaurants are popular in your country?

What types of shops can be found in your local area?

What types of things do people collect in your country?

What types of TV programmes are popular in your country?

CÂU HỎI “WH-/HOW OFTEN” QUESTIONS

– Well to be honest, I would have to say that it really depends.

– Like for instance … Whereas in contrast…

Câu hỏi mẫu:

– What sort of restaurants do you usually eat at?

– Usually I prefer to get something like fast food such as McDonalds because it’s quick and easy to get. However, if I have more time I would rather have something healthier such as a steak and salad from a decent restaurant like Outback Steakhouse.

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

When do you usually read?

Who do you spend your evenings with?

When you go out in the evenings, what do you usually do?

How often do you play sports?

Where do you usually go shopping?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *