Cấu Trúc Asked – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Asked trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Asked qua bài viết sau CÁC CẤU […]

Read More

Cấu Trúc As…As – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc As…As trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng As…As qua bài viết sau ĐỊNH NGHĨA […]

Read More

Cấu Trúc Afford – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Afford trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Afford qua bài viết sau ĐỊNH NGHĨA […]

Read More

Cấu Trúc Whether – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Whether trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau CÁCH DÙNG […]

Read More

Cấu Trúc Struggle – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Struggle trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau ​STRUGGLE NGHĨA […]

Read More